عنوان رشته/گرایش/نام دانشگاه/نوع دوره /مقطع دوره/شهر محل تحصیل ردیف
ریاضی//كاربردی/موسسه غیرانتفاعی طبرستان -چالوس/غیر انتفاعی/کارشناسی/چالوس 1
ریاضی//كاربردی/موسسه غیرانتفاعی پارسا-بابلسر/غیر انتفاعی/کارشناسی/بابلسر 2
ریاضی//محض/موسسه غیرانتفاعی طبرستان -چالوس/غیر انتفاعی/کارشناسی/چالوس 3
مهندسی كشاورزی -اقتصادكشاورزی//دانشگاه پیام نورمازندران -واحدبندپی غربی/پیام نور/کارشناسی/بابل 4
ریاضی//كاربردی/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزساری/پیام نور/کارشناسی/ساری 5
كتابداری//دانشگاه پیام نورمازندران -مركزساری/پیام نور/کارشناسی/ساری 6
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی شمال -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 7
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی طبرستان -چالوس/غیر انتفاعی/کاردانی/چالوس 8
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی امل -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 9
مهندسی كشاورزی -اقتصادكشاورزی//دانشگاه پیام نورمازندران -واحدزیراب/پیام نور/کارشناسی/سوادكوه 10
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 11
امار//دانشگاه پیام نورمازندران -مركزساری/پیام نور/کارشناسی/ساری 12
كاردانی اموربانكی//موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 13
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 14
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 15
ریاضی//كاربردی/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزامل/پیام نور/کارشناسی/امل 16
امار//دانشگاه پیام نورمازندران -مركزبهشهر/پیام نور/کارشناسی/بهشهر 17
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 18
ریاضی//كاربردی/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزبهشهر/پیام نور/کارشناسی/بهشهر 19
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی هدف -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 20
امار//دانشگاه پیام نورمازندران -مركزامل/پیام نور/کارشناسی/امل 21
كاردان فنی عمران//ساختمان های بتن/موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 22
ریاضی//محض/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزساری/پیام نور/کارشناسی/ساری 23
ریاضی//كاربردی/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزبابل/پیام نور/کارشناسی/بابل 24
كاردان فنی برق//قدرت/موسسه غیرانتفاعی هدف -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 25
كتابداری//دانشگاه پیام نورمازندران -مركزبهشهر/پیام نور/کارشناسی/بهشهر 26
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 27
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 28
كتابداری//دانشگاه پیام نورمازندران -واحدمحموداباد/پیام نور/کارشناسی/محموداباد 29
ریاضی//محض/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزبهشهر/پیام نور/کارشناسی/بهشهر 30
ریاضی//محض/دانشگاه پیام نورمازندران -مركزبابل/پیام نور/کارشناسی/بابل 31
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 32
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 33
كاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات//موسسه غیرانتفاعی پویندگان -چالوس/غیر انتفاعی/کاردانی/چالوس 34
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی كمال الملك -نوشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/نوشهر 35
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی سارویه -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 36
كاردانی مدیریت صنعتی كاربردی//موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 37
كاردانی اموربانكی//موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 38
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی پارسا-بابلسر/غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 39
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی سمنگان -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 40
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 41
ریاضی//كاربردی/دانشگاه پیام نورمازندران -واحدمحموداباد/پیام نور/کارشناسی/محموداباد 42
كاردانی اموربانكی//موسسه غیرانتفاعی راه دانش -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 43
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی راه دانش -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 44
كاردانی مدیریت صنعتی كاربردی//موسسه غیرانتفاعی سبز-امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 45
كاردانی اموربیمه//موسسه غیرانتفاعی سمنگان -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 46
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی كسری -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 47
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی خوارزمی -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 48
كاردانی اموربانكی//موسسه غیرانتفاعی رودكی -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 49
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی ایندگان -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 50
كاردانی علمی -كاربردی مخابرات//ارتباطداده ها/موسسه غیرانتفاعی شمال -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 51
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی توحید-گلوگاه/غیر انتفاعی/کاردانی/گلوگاه 52
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی توحید-گلوگاه/غیر انتفاعی/کاردانی/گلوگاه 53
كاردانی مدیریت صنعتی كاربردی//موسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیر/بابلسر//غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 54
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی راهیان نور-ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 55
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 56
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی سارویه -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 57
كاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی//موسسه غیرانتفاعی رودكی -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 58
كاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات//موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 59
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی خزر-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 60
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی رودكی -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 61
كاردان فنی عمران//نقشه برداری/موسسه غیرانتفاعی ایرانیكا-امیركلا/مازندران //غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 62
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی پارسا-بابلسر/غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 63
كاردانی امورمالی ومالیاتی//موسسه غیرانتفاعی سمنگان -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 64
كاردانی علمی -كاربردی شهرسازی//موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 65
كاردان فنی برق//قدرت/موسسه غیرانتفاعی كاوش -محمودابادمازندران/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 66
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیر/بابلسر//غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 67
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی صالحان -قائمشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 68
كاردانی اموربیمه//موسسه غیرانتفاعی رودكی -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 69
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی كاوش -محمودابادمازندران/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 70
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی تمیشان -بهشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/بهشهر 71
كاردان فنی مواد//ریخته گری/موسسه غیرانتفاعی سبز-امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 72
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی پویندگان -چالوس/غیر انتفاعی/کاردانی/چالوس 73
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی راه دانش -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 74
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 75
كاردانی مدیریت صنعتی كاربردی//موسسه غیرانتفاعی هراز-امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 76
كاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات//موسسه غیرانتفاعی تمیشان -بهشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/بهشهر 77
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی خوارزمی -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 78
كاردانی علمی -كاربردی سخت افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی تمیشان -بهشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/بهشهر 79
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی خزر-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 80
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی هراز-امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 81
كاردانی علمی -كاربردی شهرسازی//موسسه غیرانتفاعی كمال الملك -نوشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/نوشهر 82
كاردانی علمی -كاربردی مخابرات//ارتباطداده ها/موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 83
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی خزر-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 84
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 85
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی سبز-امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 86
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی طبرستان -چالوس/غیر انتفاعی/کاردانی/چالوس 87
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 88
كاردانی علمی -كاربردی سخت افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم -قائم شهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 89
كاردانی علمی -كاربردی سخت افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی كسری -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 90
كاردان فنی صنایع//ایمنی صنعتی/موسسه غیرانتفاعی ایندگان -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 91
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم -قائم شهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 92
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی خزر-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 93
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیر/بابلسر//غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 94
كاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات//موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 95
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 96
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی راهیان نور-ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 97
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی ایرانیكا-امیركلا/مازندران //غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 98
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 99
كاردانی علمی -كاربردی سخت افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی شمال -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 100
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 101
كاردانی علمی -كاربردی سخت افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 102
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی پردیسان -فریدونكنار/غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 103
كاردانی اموربانكی//موسسه غیرانتفاعی سمنگان -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 104
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی سارویه -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 105
كاردانی مدیریت بازرگانی//موسسه غیرانتفاعی شفق -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 106
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 107
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 108
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 109
كاردانی علمی -كاربردی مخابرات//ارتباطداده ها/موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 110
كاردان فنی برق//قدرت/موسسه غیرانتفاعی توحید-گلوگاه/غیر انتفاعی/کاردانی/گلوگاه 111
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی ایرانیكا-امیركلا/مازندران //غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 112
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی امل -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 113
كاردانی مدیریت صنعتی كاربردی//موسسه غیرانتفاعی راه دانش -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 114
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 115
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی شفق -تنكابن/غیر انتفاعی/کاردانی/تنكابن 116
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی شمال -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 117
كاردانی علمی -كاربردی مخابرات//ارتباطداده ها/موسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیر/بابلسر//غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 118
كاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی//موسسه غیرانتفاعی مارلیك -نوشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/نوشهر 119
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی كاوش -محمودابادمازندران/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 120
كاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات//موسسه غیرانتفاعی صالحان -قائمشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 121
كاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات//موسسه غیرانتفاعی خوارزمی -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 122
كاردان فنی برق//الكترونیك/موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور/غیر انتفاعی/کاردانی/نور 123
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی صالحان -قائمشهر/غیر انتفاعی/کاردانی/قائم شهر 124
كاردان فنی عمران//ساختمان های بتن/موسسه غیرانتفاعی پردیسان -فریدونكنار/غیر انتفاعی/کاردانی/بابلسر 125
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 126
كاردان فنی عمران//راهسازی/موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 127
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی كسری -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 128
كاردانی علمی -كاربردی نرم افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل/غیر انتفاعی/کاردانی/بابل 129
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی سمنگان -امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 130
كاردان فنی عمران//نقشه برداری/موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری/غیر انتفاعی/کاردانی/ساری 131
كاردان فنی عمران//كارهای عمومی سا/موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر/غیر انتفاعی/کاردانی/رامسر 132
كاردانی حسابداری//موسسه غیرانتفاعی هراز-امل/غیر انتفاعی/کاردانی/امل 133
كاردانی علمی -كاربردی سخت افزاركامپیوتر//موسسه غیرانتفاعی پویندگان -چالوس/غیر انتفاعی/کاردانی/چالوس 134
كاردانی معماری//موسسه غیرانتفاعی خزر-محموداباد/غیر انتفاعی/کاردانی/محموداباد 135

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 مرداد 1388    | توسط: مهران احمدی    |    | نظرات()